Privacy policy

PRIVACYVERKLARING VAN HSV de Brasem Ter Aar
HSV de Brasem Ter Aar is gevestigd te Langeraar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445596. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV de Brasem Ter Aar verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV de Brasem Ter Aar verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van hengelsportvereniging ;
b.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2HSV de Brasem Ter Aar verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
1.3 HSV de Brasem Ter Aar kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV de Brasem via telefoonnummer 0172-602989 of per e-mail: hsv.de.brasem@online.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV de Brasem Ter Aar persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV de Brasem Ter Aar met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV de Brasem Ter Aar.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1HSV de Brasem Ter Aar zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2HSV de Brasem Ter Aar treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1HSV de Brasem Ter Aar kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•verwerkers van HSV de Brasem Ter Aar (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2HSV de Brasem Ter Aar verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV de Brasem Ter Aar daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Langeraar, mei 2018
Als u meer wilt weten neem dan contact op met het secretatiaat.
Tel. 0172-602989